tekst hier

Over ons

De Arbeidsmarktagenda beoogde de arbeidsmarktpositie van de werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren. Een brede werkgroep vanuit de gehele sector, mede gesteund door de SER en de Raad voor Cultuur, heeft de Arbeidsmarktagenda op verzoek van de minister van OCW opgesteld. Kunsten ’92 maakte als penvoerder dat proces mogelijk. De Akademie van Kunsten (onderdeel van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen) was in het Trippenhuis vaak de gastheer.

Een Regiegroep werd verantwoordelijk voor de aansturing van de Arbeidsmarktagenda en de inzet van middelen daarvoor. Het geld is in de aanloopfase beheerd en verantwoord door een afzonderlijke hiervoor opgerichte stichting.

De Regiegroep heeft in samenwerking met aanjagers verschillende activiteiten in gang gezet; bijvoorbeeld met Kunsten92 rond fair practice, met CJP rond marktstimulering of met Federatie Creatieve Industrie rond opdrachtgeverschap (project Idols). Met Cultuurconnectie als penvoerder onderzoekt de sector serieus de opties rondom pensioen voor ZZP-ers. De Kunstenbond trok de kar om de mogelijkheid voor collectief onderhandelen voor ZZP-ers te vergroten en ook hier zit nu beweging in.

De Regiegroep is per 1 januari 2020 opgegaan in het nieuwe structurele Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst: Platform ACCT. Daarin zijn de partijen van de Regiegroep aangesloten, naast vertegenwoordigers van landelijke onderwijs- en cultuurinstellingen. De georganiseerde opdracht/werkgevers en opdracht/werknemers vervullen hierin een speciale rol bij het maken van feitelijke afspraken en afsluiten van convenanten met mandaat van hun achterban. Platform ACCT zorgt de komende jaren voor de verdere ontwikkeling van de initiatieven die voortvloeien uit de Arbeidsmarktagenda.

Regie

aansturing en inzet van middelen

Om uitvoering van de Arbeidsmarktagenda te borgen en de voortgang te bewaken is een Regiegroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de Federatie Cultuur, de Federatie Creatieve Industrie, de Kunstenbond, Kunsten ’92, de Raad voor Cultuur, de Akademie van Kunsten, de rijkscultuurfondsen, OCW en de SER.
Deze Regiegroep wordt voorgezeten door Erik Akkermans (voorheen voorzitter van de werkgroep Arbeidsmarktagenda) die tevens kwartiermaker was voor het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst. De Regiegroep is per 1 januari 2020 in Platform ACCT opgegaan.

Leden

 • Erik Akkermans (waarnemend voorzitter)
 • Kunsten ’92: Jan Zoet (plv. Marianne Versteegh)
 • Kunstenbond: Caspar de Kiefte (plv. Peter van den Bunder)
 • FDCI: Gerbrand Bas (plv. Madeleine van Lennep)
 • Federatie Cultuur: Jan Brands (plv. Anne Marie Hoogland)
 • KNAW: Geertjan de Vugt
 • OCW: Katie Schreiber (plv. Camiel Vingerhoets)
 • Raad voor Cultuur: Klazien Brummel
 • Rijkscultuurfondsen: Tiziano Perez (plv. George van Breemen)
 • SER: Gerard van Essen
 • Kunstonderwijs: Bert Verveld

De Regiegroep wordt ondersteund door o.a. secretaris Wim Kronemeijer.

Uitvoering

beheer en verdelen van de middelen

Stichting Middelen Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector (SMACC) was van 2017 tot en met 2019 verantwoordelijk voor het beheer en verdelen van de middelen, met eerst Kunsten ’92 en vervolgens de Kunstenbond als penvoerder.

Het bestuur van deze stichting werd gevormd door vertegenwoordigers van de Federatie Cultuur, Kunstenbond, Federatie Creatieve Industrie en Kunsten ’92 en voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT) is verantwoordelijk voor de verdere uitvoering vanaf 1 januari 2020.