Arbeidsvoorwaarden

3.8 Verken brede inzet van instrument honorariumrichtlijn

Kunnen we in meer deelsectoren honorariumrichtlijnen opstellen?

Voor beeldend kunstenaars, ensembles, componisten en auteurs bestaan al honorariumrichtlijnen. Zijn zulke honorariumrichtlijnen ook mogelijk voor andere deelsectoren van de culturele en creatieve industrie?

Sinds 2017 is in de beeldende-kunstsector een praktisch toepasbare honorariumrichtlijn beschikbaar, waarmee musea, presentatie-instellingen en beeldend kunstenaars honoraria kunnen berekenen voor tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Op de website kunstenaarshonorarium.nl kunnen musea en kunstenaars berekenen wat een redelijke vergoeding kan zijn voor deelname aan een tentoonstelling. Inmiddels passen al meer de honderd musea en kunstinstellingen de richtlijn toe.

Ook voor componisten en musici bestaan inmiddels honorariumrichtlijnen. Op verzoek van het Fonds Podiumkunsten, aanjager van dit agendapunt, is een inventarisatie gemaakt van alle bestaande honorariumrichtlijnen in de culturele en creatieve sector. Vragen die daarbij aan de orde kwamen zijn:

  1. Welke honorariumrichtlijnen zijn er en hoe zijn die ontstaan?
  2. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de richtlijnen en in het ontstaansproces?
  3. Wordt de toepassing gemonitord, hoe, en wat zijn de (voorlopige) resultaten hiervan?
  4. Welke effecten op de inkomenspositie van de doelgroep zijn er aantoonbaar?
  5. Wat vinden partijen in de sector van (de toepassing van) honorariumrichtlijnen?

Fair Practice Code

De uitkomsten van deze inventarisatie worden in de eerste helft van 2019 gedeeld met andere aanjagers van Arbeidsmarktagendapunten en andere relevante partijen. In aansluiting op verdere ontwikkeling van de Fair Practice Code wordt in samenspraak met deze partijen onderzocht of ook voor andere deelsectoren honorariumrichtlijnen kunnen worden opgesteld. Daarbij moet onder meer worden bekeken hoe zulke richtlijnen zich verhouden tot bijvoorbeeld al bestaande arbeidsvoorwaardenregelingen, zoals cao’s.
Vragen die in dit vervolgonderzoek aan de orde komen zijn:

  1. In welke sectoren werken honorariumrichtlijnen wel en in welke (waarschijnlijk) niet?
  2. Wat zijn de zwakte, sterke punten, kansen en bedreigingen van de invoering van de honorariumrichtlijnen in de diverse sectoren, ook in relatie tot bestaande arbeidsvoorwaardenregelingen?
  3. Wat zijn bij de opstelling van richtlijnen de belangrijkste aandachtspunten?
  4. Hoe wordt de toepassing en doelmatigheid het best gemonitord?

Focusgroepgesprekken

Antwoorden op deze vragen worden in belangrijke mate verkregen door het organiseren van focusgroepgesprekken, waaraan zo veel mogelijk verschillende partijen uit een deelsector deelnemen. In deze gesprekken wordt besproken hoe honorariumrichtlijnen in de betreffende deelsector toepasbaar zouden zijn. Het streven is in mei 2019 met een eindrapport te komen.

Aanjager
Fonds Podiumkunsten