tekst hier

Arbeidsvoorwaarden

3.1 Verken collectieve arbeidsovereenkomsten voor alle werkenden

Kunnen we cao’s opstellen voor alle werkenden in de sector?

De onderhandelingspositie van werkenden richting werk- en opdrachtgevers in de culturele en creatieve sector is zwak. Collectieve arbeidsovereenkomsten, ook toegankelijk gemaakt voor zzp’ers, kunnen hier verandering in brengen.

Het doel van dit agendapunt is om toe te werken naar een situatie waarin de arbeidsvoorwaarden voor werkenden in de culturele en creatieve sector waar mogelijk en wenselijk zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s), die ruimte geven aan flexibiliteit, maatwerk en diversiteit.

Om dit te bereiken is begonnen met een inventarisatie van alle collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden er op dit moment zijn in de culturele en creatieve sector. Dat heeft in de zomer van 2018 geleid tot de samenstelling van een cao-kaart, waarin al die bestaande cao’s op een rij zijn gezet.

Waardevol startdocument

‘Wij zien dit als een waardevol startdocument’, zegt Lineke Burghout, Senior-beleidsmedewerker werkgeverszaken bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en aanjager van dit agendapunt. ‘Mogelijk kunnen branches of organisaties die nog geen collectieve arbeidsvoorwaarden hebben, zich hierdoor laten inspireren. In plaats van direct een eigen cao na te streven, kunnen zij bijvoorbeeld besluiten om een bestaande cao van een andere branche te gaan volgen door de bepalingen in die cao voor de eigen organisatie (zoveel mogelijk) toe te passen.’

Flexibel genoeg voor zzp’ers

Nader onderzoek moet uitwijzen wat er nodig is om bestaande cao’s uit te breiden en waar nodig nieuwe cao’s te ontwikkelen voor alle werkenden in de culturele en creatieve sector. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de collectieve arbeidsovereenkomsten flexibel genoeg moeten zijn om ook voor zzp’ers toegankelijk te zijn. Gezien de grote toename van het aantal zzp’ers in de culturele en creatieve sector en hun zwakke arbeidsmarktpositie, is er een urgente behoefte aan toereikend instrumentarium om de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsmarktpositie voor zzp’ers te verbeteren.

Vervolgstappen

Burghout heeft al verschillende vervolgstappen in het vizier. ‘Het zou mooi zijn als wij de cao-kaart te zijner tijd kunnen aanvullen met aantallen werkgevers én werknemers die onder de diverse cao’s vallen. Ook zou het goed zijn als we concreet kunnen benoemen in welke(sub-)branches, met aantallen werkgevers en werknemers erbij, er geen collectieve arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken.’

Aanjager

Lineke Burghout
Senior-beleidsmedewerker werkgeverszaken bij NAPK

 

Cao-kaart

De inventarisatie van aanwezige cao-overeenkomsten in de culturele en creatieve sector heeft inmiddels de cao-kaart opgeleverd, die sindsdien steeds wordt geactualiseerd. Download de laatste versie van de cao-kaart.

Aanjager

Lineke Burghout
Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)