tekst hier

Sociaal Dialoog

1.1 Structurele dialoog culturele en creatieve sector

Hoe organiseren we structureel overleg tussen opdrachtgevers en werkenden?

Waar bij andere sectoren (van metaal tot overheid) het overleg tussen werkgevers en werknemers goed is georganiseerd, ontbreekt zo’n overlegstructuur in de culturele en creatieve sector. Daar moet verandering in komen.

Het verdienvermogen voor werkenden in de culturele en creatieve sector moet worden verbeterd. Dat is in de kern het doel van de Arbeidsmarktagenda. Om de voorstellen in die agenda ten uitvoer te brengen is een goed werkend overleg nodig tussen alle betrokken partijen.

In alle sectoren in de economie, van de metaalsector tot de overheid, is het overleg tussen werkgevers en werknemers structureel geregeld. Alle sectoren kennen een organisatie, een secretariaat dat de dialoog tussen de sociale partners regelt en faciliteert. In de culturele en creatieve sector ontbreekt echter zo’n structureel overlegorgaan. Als we betere afspraken willen maken over verdiensten, sociale zekerheid en scholing in de culturele en creatieve sector, dan is ook in deze sector zo’n ‘sociaal secretariaat’ nodig.

Haalbaarheidsonderzoek

Het structurele Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (PlatformACCT) wordt begin 2020 opgericht. Daarin zijn de huidige partijen van de Regiegroep aangesloten, maar ook het kunstvakonderwijs, de landelijke steuninstellingen cultuur en de VNG zijn uitgenodigd. De georganiseerde opdracht-/werkgevers en opdracht-/werknemers (sociale partners) vervullen hierin een speciale rol. Zij kunnen, mits voldoende gemandateerd, tot feitelijke afspraken komen die wederzijdse achterbannen binden en convenanten afsluiten met de overheden.

Onder leiding van de Regiegroep Arbeidsmarktagenda is daarom tussen november 2018 en april 2019 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, dat is uitgemond in een plan voor de vormgeving van een structureel overleg tussen werkgevers en werknemers, c.q. opdrachtgevers en opdrachtnemers in de culturele en creatieve sector.
Het plan bevat een tijdspad voor de oprichting van een sociaal secretariaat of vergelijkbaar orgaan dat de dialoog over arbeidsmarktvraag¬stukken in de sector regelt. Er is een structuur bedacht waarmee afspraken kunnen worden gemaakt en geborgd. Ook is in kaart gebracht of wet- en regelgeving de dialoog belemmert – denk aan afspraken die de vrije concurrentie in de weg staan – en welke oplossingen daarvoor kunnen worden bedacht.

Oprichting PlatformACCT

De formele inrichting van PlatformACCT is nog in ontwikkeling. De sociale partners werken aan hun eigen organisatie en representativiteit, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van de Creatieve Coalitie. In de organisatievorm wordt voor onze sector rekening gehouden met het diffuse landschap van opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en opdrachtnemers. Regelmatig wisselen die rollen en scheidslijnen zijn lang niet altijd scherp. Er komt een klein bureau dat het platform en het door sociale partners daarbinnen gevormde beraad ondersteunt.

Wie vormen het bestuur?

Voor het structurele platform komt er een externe onafhankelijke voorzitter en voor het bureau een directeur. Tot die tijd treedt Erik Akkerman op als kwartiermaker en tevens interim-voorzitter, aangezien prof. Evert Verhulp zijn rol als voorzitter van de Regiegroep wegens zijn drukke werk aan de UvA moest neerleggen. Voorlopig functioneert er een klein kernteam als een soort dagelijks bestuur: de aanjagers van het Agendapunt ‘Sociaal Arrangement’: Caspar de Kiefte (Kunstenbond) en Jan Brands (Federatie Cultuur). Wim Kronemeijer, met kennis van de sociale infrastructuur, verzorgt het secretariaat. Hester Swaving helpt ons met het managen van de verschillende projecten. Nancy van Oorschot zorgt als communicatieadviseur voor de communicatie over de voortgang van het Platform en de activiteiten rondom de agendapunten in de Arbeidsmarktagenda.

Is er echt beweging?

Minister van Engelshoven stelt voor de Arbeidsmarktagenda 2019 en 2020 middelen beschikbaar en zal dat ook structureel doen als de Kamer de begroting goedkeurt. Het kernteam zorgt nu voor voldoende inhoud en begroting per project en gaat hiermee aan de slag. Per agendapunt wordt de betrokkenheid vanuit de sector vergroot door behalve met aanjagers ook met breder samengestelde werkgroepen te werken. 

Aanjager

Evert Verhulp
Voorzitter Regiegroep Arbeidsmarktagenda (tot mei 2019)