tekst hier

Arbeidsvoorwaarden

3.4 Richt een taakgroep op voor Permanente Professionele Ontwikkeling

Hoe houden we ons professionele niveau op peil?

Net als in andere sectoren is het in de culturele en creatieve sector van groot belang dat professionals blijven leren en kennisnemen van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. Vraag en aanbod op dit vlak kunnen beter op elkaar worden afgestemd.

Permanente professionele ontwikkeling kun je omschrijven als ‘na- en bijscholing van individuen, organisaties en de sector als geheel’, stelt Thera Jonker van de HKU en aanjager van het agendapunt Permanente professionele ontwikkeling (PPO). In de culturele en creatieve sector is dit nog helemaal niet goed geregeld, zegt zij. ‘Zowel bij individuen als bij instellingen worden er onvoldoende aandacht en middelen aan besteed.’

Om er de vinger achter te krijgen waar hem dat in zit en wat eraan gedaan kan worden, is eerst onderzoek gedaan naar vraag en aanbod van scholing in de sector. Samen met het ontwerpbureau IJsfontein, specialist op het gebied van interactief en spelend leren, is onderzocht wat nu de belemmeringen zijn voor mensen in de sector om zich verder te ontwikkelen.

Ontwerpsessies

Het veld is zowel aan vraag- als aan aanbodzijde heel divers. Jongere professionals zoeken naar vakverdieping, voor oudere professionals zijn mobiliteit en blijvende inzetbaarheid van belang. Aan de aanbodkant zijn zowel publieke als private aanbieders actief. Voor sommige opleidingen is publieke financiering beschikbaar – denk aan masteropleidingen –, voor andere opleidingen kan aanspraak worden gemaakt op subsidies van fondsen.
Jonker: ‘In een aantal ontwerpsessies hebben we met vragers – zzp’ers en werknemers en werkgevers bij instellingen –, aanbieders en andere betrokkenen de behoeften aan en belemmeringen voor scholing in de sector in kaart gebracht. Vervolgens hebben we daarvoor verschillende oplossingsrichtingen bedacht. Een voorbeeld: Kunstenaars en creatieven blijken heel moeilijk hun weg te kunnen vinden in de jungle van het aanbod. Daar hebben we nu oplossingen voor.’
Die oplossingen worden tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda op 21 januari in Utrecht gepresenteerd. In het komende jaar zullen verschillende oplossingen die zijn bedacht worden getest in pilotprojecten, om te zien of ze het gewenste effect hebben.

Mentaliteitsverandering

Daarbij ligt de focus op activiteiten die invloed hebben op de hele sector. ‘We proberen zoveel mogelijk te werken aan een gezamenlijke vorm voor de hele sector en versnippering tegen te gaan’, zegt Jonker. ‘We zoeken vooral naar simpele, makkelijk in te voeren oplossingen. Tegelijk werken we aan een mentaliteitsverandering in de sector. Iedereen moet straks inzien dat het noodzakelijk is om tijd en geld te besteden aan professionele ontwikkeling waarmee mensen hun vakkennis op peil houden en duurzaam inzetbaar blijven.’

Aanjager
Thera Jonker
Directeur HKU

Volg en like ons:
error