Vertegenwoordigers uit de culturele en creatieve sector hebben de aansturing van de Arbeidsmarktagenda en de inzet van middelen daarvoor, gedelegeerd aan een RegiegroepVoor het beheer en verdelen van de middelen is een Stichting Middelen Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector (SMACC) opgericht. Voor ieder van de 21 agendapunten in de Arbeidsmarktagenda is een Aanjager verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van dit agendapunt.  

Regiegroep

Om uitvoering van de Arbeidsmarktagenda te borgen en de voortgang te bewaken is een Regiegroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de Federatie Cultuur, de Federatie Creatieve Industrie, de Kunstenbond, Kunsten ’92, de Raad voor Cultuur, de Akademie van Kunsten, de rijkscultuurfondsen, OCW en Erik Akkermans (voorheen voorzitter van de werkgroep Arbeidsmarktagenda) als adviserend lid. Deze Regiegroep wordt voorgezeten door Evert Verhulp (kroonlid SER en voorzitter van de Commissie Vervolg Arbeidsmarktverkenning Culturele Sector). De Regiegroep wordt ondersteund door Gerard van Essen (SER-secretariaat).

Leden

 • Evert Verhulp (voorzitter)
 • Erik Akkermans (adviserend lid)
 • Kunsten ’92: Jan Zoet (plv. Marianne Versteegh)
 • Kunstenbond: Caspar de Kiefte (plv. Peter van den Bunder)
 • FDCI: Gerbrand Bas (plv. Madeleine van Lennep)
 • Federatie Cultuur: Jan Brands
  KNAW: Geertjan de Vugt
 • OCW: Katie Schreiber
 • Raad voor Cultuur: Klazien Brummel
 • Rijkscultuurfondsen: Tiziano Perez (plv. Doreen Boonekamp)
 • Bestuursleden SMACC
 • SER-secretariaat: Gerard van Essen (secretaris Regiegroep)

SMACC

Voor het beheer en verdelen van de middelen is op 12 december 2017 de Stichting Middelen Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector (SMACC) opgericht. Kunsten ’92 heeft de uitvoering van het projectplan voor de Arbeidsmarktagenda aan SMACC opgedragen. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Federatie Cultuur, Kunstenbond, Federatie Creatieve Industrie en Kunsten ’92 en wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

Bestuur

 • Evert Verhulp (voorzitter)
 • FDCI: Gerbrand Bas
 • Federatie Cultuur: Jan Brands (secretaris)
 • Kunsten ’92: Marianne Versteegh (penningmeester)
 • Kunstenbond: Caspar de Kiefte

Aanjagers

Aanjagers kunnen voor de uitvoering van hun agendapunt een beroep doen op financiële ondersteuning. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de projectplannen alvorens ze aan de Regiegroep voor te leggen voor advies. De Regiegroep beslist over toekenning, waarna de SMACC het bedrag uitkeert. Zie ook het Reglement. De Regiegroep is verantwoordelijk voor de actielijnen waarvoor geen Aanjager is gevonden.

 • Onderzoek financiering sociale dialoog
 • Structurele dialoog culturele en creatieve sector
 • Versterk sociale dialoog per subsector
 • Maak een sectorbrede Fair Practice Code: Kunsten 92
 • Vergroot eenheid onder werkgevers en opdrachtgevers: Federatie Cultuur
 • Vergroot eenheid onder werkenden: De Kunstenbond
 • Verklein het verschil in risico’s tussen werknemers en zelfstandigen, ga uit van werkenden: Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK)
 • Ontwikkel nieuwe investeringsmodellen, verdienmodellen en -instrumenten: Cultuur + Ondernemen
 • Neem knelpunten wet- en regelgeving ondernemerschap weg: BKNL
 • Intensiveer monitoring naleving auteursrecht: Platform Makers
 • Verbeter de werking van het auteursrecht: Stichting Brein
 • Ontwikkel strategie voor exploitatie van internationaal online intellectueel eigendom: Federatie Auteursrecht Belangen
 • Geef opvolging aan evaluatie van Auteurscontractenwet
 • Maak een platform voor marktstimulering: CJP
 • Stimuleer opdrachtgeverschap met matchingsregelingen overheid: Federatie Creatieve Industrie
 • Verken collectieve arbeidsovereenkomsten voor alle werkenden: NAPK
 • Onderzoek financieringsmogelijkheden sociale zekerheid, pensioen en scholing: Cultuurconnectie
 • Stel modelreglementen op voor vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen: VNPF
 • Richt een taakgroep op voor Permanente Professionele Ontwikkeling: Het Sectoraal adviescollege kunstonderwijs van de Vereniging Hogescholen
 • Deel kennis en menskracht personeelszaken: VOB
 • Maak van goed werk- en opdrachtgeverschap de norm en erken financiële consequenties: Cultuur + Ondernemen
 • Bedenk een alternatief voor wekeneis WW in cultuursector: ACT
 • Verken brede inzet van instrument honorariumrichtlijn: Het Fonds Podiumkunsten
 • Creëer ruimte voor het maken van tariefafspraken: De Kunstenbond
 • Steun werkenden op specifieke punten in hun carrière: Kunsten 92