De Arbeidsmarktagenda beoogt de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren. 

Arbeidsmarktagenda
Culturele & Creatieve Sector

De Arbeidsmarktagenda is een initiatief van Kunsten 92 en is opgesteld en wordt uitgevoerd in samenwerking met de culturele en creatieve sector, met ondersteuning van het Ministerie van OCW.

Wat willen we bereiken, hoe en met wie?

Structurele
Sociale Dialoog

 • Onderzoek financiering sociale dialoog
 • Structurele dialoog culturele en creatieve sector
 • Versterk sociale dialoog per subsector
 • Maak een sectorbrede Fair Practice Code
 • Vergroot eenheid onder werkgevers en opdrachtgevers
 • Vergroot eenheid onder werkenden
 • Verklein het verschil in risico’s tussen werknemers en zelfstandigen, ga uit van werkenden

Versterken Verdienvermogen

 • Ontwikkel nieuwe investeringsmodellen, verdienmodellen en -instrumenten
 • Neem knelpunten wet- en regelgeving ondernemerschap weg
 • Intensiveer monitoring naleving auteursrecht
 • Verbeter de werking van het auteursrecht
 • Ontwikkel strategie voor exploitatie van internationaal online intellectueel eigendom
 • Geef opvolging aan evaluatie van Auteurscontractenwet
 • Maak een platform voor marktstimulering
 • Stimuleer opdrachtgeverschap met matchingsregelingen overheid

Verbeteren 
Arbeidsvoorwaarden 

 • Verken collectieve arbeidsovereenkomsten voor alle werkenden
 • Onderzoek financieringsmogelijkheden sociale zekerheid, pensioen en scholing
 • Stel modelreglementen op voor vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen
 • Richt een taakgroep op voor Permanente Professionele Ontwikkeling
 • Deel kennis en menskracht personeelszaken
 • Maak van goed werk- en opdrachtgeverschap de norm en erken financiële consequenties
 • Bedenk een alternatief voor wekeneis WW in cultuursector
 • Verken brede inzet van instrument honorariumrichtlijn
 • Creëer ruimte voor het maken van tariefafspraken
 • Steun werkenden op specifieke punten in hun carrière